Przechowalnie

OBUDOWA MROŹNI

Układ 1.  konstrukcja stalowa na zewnątrz  , obudowa komory wewnątrz konstrukcji. Całkowicie unikamy przejść konstrukcji przez ściany i strop obudowy , a więc i części mostków cieplnych. Unikamy również kontaktu konstrukcji stalowej z niskimi temperaturami.


Układ 2.  konstrukcja wewnątrz - całkowite zamknięcie konstrukcji stalowej  w obudowie z płyt warstwowych . Często konstrukcja wykorzystana jest do ustalenia sterowanych systemów magazynowych  np. w mroźniach-centrach logistycznych. Dla wykluczenia negatywnych zjawisk wymaga to dodatkowych zabiegów np. grzanie i izolacja słupów i stóp słupów fundamentach.

 
ŚCIANY I STROP Z PŁYT WARSTWOWYCH   


Stosowanie płyt warstwowych w obiektach niskotemperaturowych wymaga szczególnej uwagi i powinno być konsultowane z nami na długo przed montażem, najlepiej w fazie projektowania.
Planowanie odpowiedniej grubości  i wypełnienia płyt warstwowych odbywa się w wyniku obliczeń cieplno - wilgotnościowych zgodnie z ustawowymi  wymaganiami.  W   mroźniach i obiektach chłodniczych gdzie wilgoć migruje od zewnątrz do wewnątrz, uszczelniana jest okładzina zewnętrzna .Niewłaściwa izolacja może doprowadzić do zniszczenia przez wilgoć elementów budynku. Wielką zaletą płyt warstwowych jest paro- i wodo- szczelna okładzina metalowa. Lecz gdy   uszczelnienie okładzin na złączach jest niewłaściwe doprowadza to do zawilgocenia rdzenia płyt. Zawartość wilgoci w rdzeniu płyt powoduje znaczny wzrost współczynnika przewodzenia ciepła materiału rdzenia płyt. Eksploatacja obiektu staje się wtedy nieekonomiczna z uwagi na zwiększone koszty energii potrzebnej do chłodzenia.  Obiekty takie to szczególny przypadek dla kierunku przenikania ciepła oraz wnikania pary wodnej do izolacji.
Do uszczelniania ścian i stropów komór przed wnikaniem pary wodnej do izolacji należy stosować kit który zachowa szczelność obudowy podczas pracy komory tj. trwale plastyczny  jako uszczelniacz ukryty w zamki i pod obróbki . Do uszczelnień widocznych należy używać kitów poliuretanowych   wiązanych przez wilgoć z powietrza.


SYSTEM PODWIESZENIA STROPU MROŹNI – BEZ MOSTKÓW CIEPLNYCH.


Kompletny system podwieszenia stropów w mroźniach produkcji firmy Castel składa się np: z  listwy   PUL  + zaczep A.88 [ strony 18 i 19 katalogu]  wykonany ze zbrojonego tworzywa poliestrowego   przez co całkowicie likwidujemy mostki cieplne na złączach płyt stropowych . Ponadto stosuje się podwieszenie na wskroś przez strop przy pomocy śrub z tworzywa sztucznego jeśli wymaga tego zaprojektowana długość płyt stropowych.  Zaprojektowanie rozkładu kompletnego podwieszenia dla konkretnego przypadku jest osobnym zagadnieniem.ZAWORY KOMPENSACYJNE [ dekompresyjne]


Wyrównywanie ciśnień w komorze tj zapobieganie nadmiernym naprężeniom w budowie komory , a co za tym idzie częstym uszkodzeniom izolacji paroszczelnej , mocowań płyt , a  nawet płyt obudowy. Dobór zaworów wyrównujących ciśnienie z zewnętrznym wymaga znajomości danych technologii przechowywania [dynamika komory]

 


PODGRZEWANIE GRUNTU  


Pod mroźnią za pomocą kabli grzejnych to jeden ze sposobów zapobiegania zamarzaniu ziemi pod powierzchnią budynku  jednocześnie zapobieganie jego uszkodzeniom.

Do izolacji podłoża najlepszym materiałem jest  polistyren ekstrudowany .  Ma on doskonałe parametry mechaniczne do dużych nacisków  pod posadzki oraz najmniejsza ze wszystkich materiałów izolacyjnych nasiąkliwość.  Jedną z najważniejszych cech jest ciągłość izolacji . Niestety w  projektach i montażu mroźni najczęściej lekceważona właśnie w miejscu styku izolacji podłoża i ścian z płyt warstwowych.
 

 

OBUDOWY KOMÓR CHŁODNICZYCH

 

W komorach o temperaturach od ok. 0oC, obudowy w zasadzie powinny spełniać wszystkie wymagania wymienione dla mroźni tj  izolację termiczną , izolację parochronną , ciągłość izolacji , likwidacja mostków cieplnych. W komorach tych i we wszystkich  potencjalnie słabych punktach obudowy nie występuje narastanie lodu przemarzanie gruntu, przymarzanie uszczelek drzwiowych. Dlatego do tego typu komór przechowalni czy  pomieszczeń technologicznych  stosuje się osobną grupę rozwiązań technicznych:

 • stropu - inne profile,
 • drzwi –nie ogrzewane ościeża,
 • mocowań ścian i dachu - częściej na wskroś,
 • izolacji podłoża - brak grzania gruntu,

 

OBUDOWY KOMÓR GAZOSZCZELNYCH, DOJRZEWALNI

 

Przechowalnictwo owoców i warzyw rozwiało się w kierunku budowy komór umożliwiających  absolutną kontrolę atmosfery w jej wnętrzu . Na rynku funkcjonuje ich nazwa jako komory gazoszczelne.
MA – modyfikowana atmosfera CO2 : O2 = 0,21
KA – kontrolowana atmosfera [regulacja składu powietrza RKA, ULO, RULO .


Są to pomieszczenia hermetyczne, w które oprócz cech zwykłej komory chłodniczej tj izolacja termiczna, izolacja parochronna, są uszczelnione na swej wewnętrznej powłoce jako bariera gazoszczelna.


Płyty warstwowe,  przy odpowiednim podejściu,  są idealnym materiałem do wykonania takich komór . Należy dokładnie  zaplanować wszystkie węzły montażowe i przestrzegać ich z wielką starannością w trakcie montażu.tj :  kompletnie  uszczelnienie  wewnątrz zamków płyt -kity trwale plastyczne, uszczelnienia widoczne kit  poliuretanowy.


Należy zachować absolutną ciągłość powierzchni wewnętrznej komory –  jako  bariery gazoszczelnej  tzn :  
styk izolacja gazoszczelna posadzki  [bariera-folia pod posadzką] ze  ścianami  i stropem [ bariera-wewnętrzna blacha płyt warstwowych]. Szczególną uwagę poświęcić połączeniu obydwu tych powierzchni. Należy unikać ingerencji konstrukcji w obudowę  z powodu trudności osiągnięcia szczelności w czasie montażu oraz rozszczelniania komór podczas pracy konstrukcji.  Akceptowane są  jedynie podatne sposoby mocowań ścian i podwieszeń stropu i takie stosujemy wykorzystując system Castel Engineering.
Drzwi komór gazoszczelnych to bardzo odpowiedzialny element ponieważ najczęstsze rozszczelnienia dokonują się właśnie przez drzwi.
Sprawdzanie szczelności komory ULO i KA


 

 

 

Test szczelności komory chłodniczej (obiekty typu KA): przy zamkniętej komorze i pracującym zaworze bezpieczeństwa, uzyskać nadciśnienie w komorze rzędu 20 mm słupa wody, wprowadzając powietrze  przez zawór w drzwiach komory do jej wnętrza. Jeżeli spadek ciśnienia z 20 mm do 10 mm nastąpi w czasie nie krótszym niż 30 minut,  jest to wynik tolerowany dla komór typu ULO. Jeżeli spadek ciśnienia z 20 mm do 10 mm nastąpi w czasie do 20 minut, to komora taka może pracować w systemie KA.


U – rurkę z podziałką milimetrową, i zalewamy wodą. Powinniśmy stworzyć nadciśnienie (20 mm)  oraz zanotować czas, w którym ciśnienie spadnie do 10 mm. Podczas wykonywania tego testu należy być bardzo ostrożnym, aby nie przekroczyć 20 mm nadciśnienia, gdyż może okazać się to niebezpieczne dla konstrukcji komory.
Im większy jest obiekt tym mniej rygorystyczne są wymagania względem niego.


Dobór typu wyposażenia i parametrów komory z kontrolowaną atmosferą jest osobnym zagadnieniem.
KA – płuczka usuwająca nadmiar CO2.
RKA - Rapid Control Atmosphere CO2 : O2= 5:3 - wyposażony w generator [spalanie katalityczne , bezpłomieniowe w propanbutanie]  obniżający stężenie CO2  
ULO Ultra Low Oxygen CO2 : O2 = 1,5:1,5 wyposażone w płuca – worek kompensacyjny uzupełniający powietrze w czasie spadku ciśnienia.

Ponadto różnica pomiędzy temperaturą odparowania czynnika chłodniczego,   a temperaturą w komorze powinna być jak najmniejsza – nie większa niż 4-5o. Aby różnice temperatur były jak najniższe musimy mieć odpowiednią powierzchnię parownika   [np dla freonu  powierzchnia parownika powinna wynosić 1,8 m2/tonę]. Ruch powietrza przy składowaniu wstępnym 40 wymian/h  później redukujemy do 10-20 wymian/h [aby utrzymać jednakową temperaturę we wszystkich punktach komory]

POWŁOKI ŚCIAN I SUFITÓW

 

Przykłady zagrożeń:   

 • Mleczarnie, owoce, piekarnie –kwasy organiczne
 • Mięso -  gryzonie, technologia przetwórstwo uszkodzenia  mechaniczne,
 • Korozja łączników EU33
 • Duża częstość mycia  -HACCP
 • Obory  Fermy drobiu  - działane produktów ubocznych metabolizmu zwierząt hodowlanych  w pomieszczeniach zamkniętych
 • Pieczarkarnie -działanie związków pochodzących z rozkładu przez grzyby i bakterie podłoża organicznego

 

Standardowe płyty warstwowe  z okładzinami z blachy stalowej   obustronnie ocynkowanej   powlekanej lakierem poliestrowym PE nie zawsze można zastosować

Inne powłoki i ich zastosowanie:

 

 • blacha nierdzewna – stosowana w agresywnym środowisku korozyjnym, w którym nie można zastosować blachy aluminiowej
 • blacha ocynkowana z powłoką z polifluorku winylu PVDF – w środowisku z atmosferą agresywną gdy opary kwaśne i zasadowe są o dużym stężeniu, mała jest natomiast  możliwość uszkodzeń mechanicznych.  
 • blacha ocynkowana z powłoką z polichlorku winylu PVC – w   środowisku z atmosferą agresywną  gdy opary kwaśne i zasadowe są o niewielkim stężeniu, duża jest natomiast  możliwość uszkodzeń mechanicznych tj  zadrapań.
 • blachę stalową ocynkowaną bez powłoki lakierniczej, dla obniżenia ceny płyt, gdy niema wymagań odnośnie wyglądu np. zewnętrzna strona stropów podwieszanych, wewnętrzna niewidocznych dachów.
 • blacha aluminiowa powlekana poliestrem – stosowana dla zmniejszenia ciężaru jednostkowego płyty (nawet do 40% w stosunku do płyt z okładzinami z blachy stalowej).
 • blacha aluminiowa anodowana – stosowane w przypadku specjalnych wymagań higienicznych i antykorozyjnych. W normalnym środowisku miejskim, wiejskim i morskim powierzchnia aluminium  nie wymaga  dodatkowych powłok; wytwarza ono bowiem trwałą naturalną powłokę tlenkową .
 • folia aluminiowa (jednostronnie)

 

Koniec modułu

Copyrights Eurobuilding | Polityka prywatności

Projekt i wykonanie Business Sense